Promotion 1827

Louis-Adolphe LEROY-SAINT-ARNAUD

  • PROMOTION : 1827-1828
  • BATONNIER : Me THÉVENIN
  • LEROY-SAINT-ARNAUD (Louis-Adolphe), 1802-1873.