Promotion 1872

Louis-Antoine GIGOUNOUS VERDON

  • PROMOTION : 1872-1873
  • BATONNIER : Me LACAN
  • DE VERDON (Louis-Antoine GIGOUNOUS), 1845-1916.